top of page

โปรตีนแบบไหนดี ตอบโจทย์คนทุกเพศทุกวัย


โปรตีนเป็น สารอาหารทีจําเป็น สําหรับผู้คนทุกวัยเพราะเป็น ส่วนประกอบหนึ่งของร่างกายทีมีอยู่มากเป็น อันดับ ที่ 2 รองจากนํา เปน ส่วนทีช่วยซ่อมแซมส่วนทีสึกหรอให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง แต่หลายคนอาจสงสัยว่า ควรเลือกกิน ให้ตอบโจทย์กับร่างกายตนเองมากทีสุดโดยเฉพาะคุณแม่ตั้ง ครรภ์ทีอาจกําลัง สงสัยว่า ได้ไหม ต้องเลือกโปรตีนแบบไหนดี ก่อนจะไปหาคําตอบเรืองนี้เรามาย้อนความจํากัน หน่อยว่า โปรตีนคืออะไรและทําไมถึงมีความสําคัญกับร่างกายขนาดนี้


โปรตีนจําเป็น ต่อร่างกายอย่างไร


โปรตีนจําเป็นต่อร่างกายเป็นอาหารสําคัญลําดับต้นๆ ที่ควรให้ความสําคัญ ก่อนที่จะไปดูว่าจะเลือกโปรตีนแบบ ไหนดีมาทําความเข้าใจเรื่องโปรตีนในร่างกายของเรากันก่อนเลยว่าโปรตีนคืออะไรโปรตีนจําเป็น กับร่างกาย มากแค่ไหน และโปรตีนให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายบ้าง


โปรตีนคืออะไร

โปรตีนคือกรดอะมิโนในร่างกาย 20 ชนิด ซึ่งเป็น ส่วนประกอบพื้นฐานในเซลล์ของร่างกายเกือบทั่ว ทุกส่วน เช่น ผิวหนังเส้นผมเล็บกระดูกอ่อนกระดูกข้อต่อเลือดรวมถึงกล้ามเนื้อโปรตีนจําเป็น มากต่อการดํารงชีวิต เพราะโปรตีนมีความแตกต่างจากสารอาหารอื่นอย่างคาร์โบไฮเดรตและไขมันอยู่ตรงที่เมื่อร่างกายกินโปรตีน เข้าไป ร่างกายจะไม่สามารถนําโปรตีนไปเก็บสะสมไว้ได้ เหมือนกับเวลาทีร่างกายกินพวกคาร์โบไฮเดรตและ ไขมันที่พอกินเข้าไปแล้วร่างกายไม่ได้นําไปใช้ทั้ง หมดแต่จะนําไปสะสมไว้เป็น พลังงานสํารองร่างกายของทุกคน จึงจําเปน ต้องกินโปรตีนจากอาหารเข้าไปให้ได้ทุกวันเพื่อให้ร่างกายได้รับโปรตีนเพียงพอต่อการซ่อมแซม ร่างกายแต่ก่อนทีจะตัดสินใจว่าโปรตีนแบบไหนดีมาทําความรู้จักกับแหล่งทีมาของโปรตีนทั้ง หมดสามารถได้ จาก 2 แหล่งนี ได้แก่ (Plantbasedprotein) เป็น โปรตีนทีมาจากแหล่งอาหารพวกผักผลไม้ธัญพืชต่างๆ เป็น โปรตีนที มีกรดอะมิโนไม่ครบทุกตัวเป็นโปรตีนทีได้จากอาหารประเภทเนื้อสัตว์นมไข่เป็น โปรตีนชนิดทีมีกรดอะมิโนครบสมบูรณ์ประโยชน์ของโปรตีน


โปรตีนเปน ส่วนประกอบของร่างกายที่มีอยู่มากที่สุดอันดับ 2 ่ให้โปรตีนมีบทบาทหน้าทีเกือบแทบ ทุกส่วนของร่างกายทําให้โปรตีนจําเป็น และมีประโยชน์กับร่างกายมนุษย์ทุกเพศทุกวัยได้แก่

 • โปรตีนช่วยลดแป้ง ในร่างกาย ช่วยลดนํ้าหนักได้

 • โปรตีนช่วยให้อิ่ม ไวขึ้น

 • โปรตีนช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน โดยโปรตีนที่ช่วยเพิมภูมิได้ดีคือ โปรตีนพืช

 • โปรตีนช่วยสร้างกล้ามเนื้อและป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อให้กับคนที่ออกกําลังกาย

 • โปรตีนช่วยเพิ่มนํ้าหนักได้ สําหรับผู้ทีต้องการเพิมนําหนักด้วยวิธีที่ปลอดภัย

 • โปรตีนช่วยลดโอกาสเป็น หมั้นได้ ช่วยดูแลระบบสืบพันธ์ุให้แข็งแรง


จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกินโปรตีนไม่เพียงพอ จนเกิดภาวะขาดโปรตีน

จะทําอย่างไรถ้าไม่อยากให้ร่างกายขาดโปรตีน หลายคนคงจะพอรู้ว่าก็ต้องเติมโปรตีนให้ร่างกายมากขึน แต่คํา ถามคือจะเติมโปรตีนให้ร่างกายจากโปรตีนแบบไหนดี ทีจะเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายและช่วยลด ความเสียงภาวะขาดโปรตีนได้เริม ต้นด้วยวิธีง่ายๆไม่ยากเลยมีวิธีดังนี

 • กินอาหารทีมีโปรตีนให้ได้ทุกวัน จากแหล่งอาหารทีมีโปรตีนสูง ได้แก่ เนื้อ นม ไข่ ถัว ลันเตาสีทอง ถัว เหลือง อัลมอนด์

 • เลือกทานอาหารทีมีโปรตีนสูงก่อนทานแป้ง ไขมัน ของหวาน

 • เพิ่มอาหารทีโปรตีนสูงในทุกมืออาหาร

 • เริ่ม มื้อเช้าด้วยอาหารโปรตีนสูง

 • ทานเวย์โปรตีนเสริม

 • เลือกทานเนื้อสัตว์ทีไม่ติดมันเยอะเกินไป

 • เปลี่ยนมาทานของว่างจําพวก ถัว ธัญพืช


ควรกินโปรตีนเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอ

เมื้อรู้แล้วว่าควรจะกินโปรตีนแบบไหนดี เพื่อให้ร่างกายได้รับเพียงพอนําไปใช้ในกระบวนการต่างๆ คําถามต่อมา คือ แล้วจะต้องกินโปรตีนปริมาณแค่ไหนถึงจะเพียงพอ? เพราะต่อให้โปรตีนจะมาจากแหล่งที่ดีขนาดไหน แต่ถ้า กินไม่ถึงปริมาณทีร่างกายต้องการ ก็เท่ากับว่ากินโปรตีนไม่พออยู่ดี ปริมาณโปรตีนที่ควรกินขึ้นอยู่กับเป้าหมาย ของการกินโปรตีนว่าต้องการกินโปรตีนเพือคงกล้ามเนื้อหรือเพื่อสร้างมวลกล้ามเนื้อ ซึ่งจะอธิบายให้เข้าใจต่อ ไปนี้ ● กินโปรตีนเพื่อคงมวลกล้ามเนื้อ สําหรับคนทั่ว ไป ทีไม่ได้ออกกําลังกายหนัก ไม่ได้เล่มกล้าม แต่ต้องการกินโปรตีนให้เพียงพอในแต่ละวันเพือคง รักษามวลกล้ามเนือ ควรกินโปรตีนปริมาณ 1.6 กรัมต่อนําหนักตัว 1 กิโลกรัม ซึ่งตัวเลขนี้เป็น ข้อมูลอัปเดตล่า สุดที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการรักษากล้ามเนื้อ ● กินโปรตีนเพื่อสร้างมวลกล้ามเนื้อ สําหรับคนทีออกกําลังกายหนัก นักกีฬา คนทีเล่นกล้าม ทีต้องการกินโปรตีนเพื่อนําไปสร้างกล้ามเนื้อทดแทน กล้ามเนื้อทีสูญเสียไป ควรกินโปรตีนปริมาณ 2.0 กรัมต่อนําหนักตัว 1 กิโลกรัม


โปรตีนสําหรับเด็ก

โปรตีนจําเป็น ต่อทุกเพศทุกวัยและสําคัญอย่างยิ่ง กับการเจริญเติบโตของเด็กปริมาณโปรตีนที่เด็กช่วงวัย1-3 ปีควรได้รับอยู่ที่ประมาณ 19 กรัมต่อวัน แต่ก็ควรระวังอย่าให้เด็กกินโปรตีนมากเกินไป เพราะอาจนําไปสู่ภาวะโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจได้ เพราะฉะนั้น หากถามว่าเด็กควรจะเลือกโปรตีนแบบไหนดีตอบ ได้ว่าควรให้เด็กได้รับโปรตีนจากอาหาร ทานอาหารที่หลากหลายครบ 5 หมู่ ไม่ควรเสริมโปรตีนเช็ค แต่ควรเสริม โปรตีนในอาหารแต่ละมื้อให้เพียงพอต่อวัน เช่น ไข่ไก่วันละ 1 ฟอง เนื้อสัตว์ต่างๆ นม หรืออาจเสริมโปรตีนจาก พืชจากเต้าหู้ นมถัว เหลืองสลับบ้าง ก็จะช่วยให้เด็กได้รับโปรตีนทีเพียงพอได้


โปรตีนสําหรับผู้ใหญ่

วัยผู้ใหญ่จําเป็น ต้องได้รับโปรตีนในแต่ละวันให้เพียงพอซึ่งในวัยผู้ใหญ่แต่ละคนก็มีไลฟ์ส ไตล์การใช้ชีวิตที่แตก ต่างกันไป อย่างทีได้บอกไว้ว่าปริมาณโปรตีนทีควรได้รับของแต่ละคนขึ้นอยู่กับเป้าหมายการในกินโปรตีน สําหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการคงรักษากล้ามเนื้อ ควรกินโปรตีนที 1.6 กรัมต่อนําหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน ส่วนวัย ผู้ใหญ่ที่ต้องการกินโปรตีนเพื่อสร้างกล้ามเนื้อควรกินโปรตีนที่ 2.0กรัมต่อนําหนักตัว1กิโลกรัมซึ่งปัยจัยอื่นๆ ที่สําคัญในการเลือกกินโปรตีนของแต่ละคนมีอะไรที่ต้องใส่ใจเป็น พิเศษบ้างลองมาดูพร้อมกันเลย

● วัยผู้ใหญ่กินโปรตีนเพื่อดูแลรูปร่าง สิ่งที่ต้องระวังเลยก็คือโปรตีนบางอย่างมักมีพลังงาน ไขมัน และแคลอรี่ที่สูง ซึ่งส่งผลให้การดูแลรูปร่างไม่สําเร็จได้ หากต้องการควบคุมนํ้าหนักควรจะเลือกโปรตีนแบบไหนดี แนะนําให้เลือกโปรตีนจากแหล่งทีมีไขมัน และแคลอรี่ตํ่านั้น คือโปรตีนพืชที่นอกจากจะมีโปรตีนดีๆไม่มีคอเลสเตอรอลและไขมันยังมีไฟเบอร์และสาร ต้านอนุมูลอิสระสูงที่จําเป็น ต่อการดูแลสุขภาพอีกด้วย

● วัยผู้ใหญ่กินโปรตีนเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ สิ่งสําคัญสําหรับคนที่กินโปรตีนเพือสร้างกล้ามเนื้อในกลุ่มผู้ทีออกกําลังกายผู้ที่เล่นกล้ามผู้ทีเป็น นักกีฬา ควรเลือกทานอาหารในแต่ละวันให้ได้พลังงานทีเพียงพอ เพราะถ้าพลังงานไม่เพียงพอ ร่างกายสูญเสียกล้ามเนื้อได้ หลายคนอาจมีคําถามว่า แล้วควรเสริมโปรตีนแบบไหนดี? คําตอบคือสามารถเสริมโปรตีนได้จาก เวย์โปรตีนทีได้จากสัตว์และโปรตีนจากพืชที่ได้จากพวกถั่วลันเตา ถั่วเหลือง หรือเคซีน ร่วมกันทั้ง 2 ชนิดเพื่อให้ ร่างกายได้รับกรดอะมิโนทีจําเป็น ครบถ้วนโดยกินก่อนและหลังออกกําลังกายร่วมกับการทานอาหาร หลากหลายให้ครบ 5 หมู่เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอื่นๆ ครบถ้วนด้วย จะช่วยให้กล้ามเนือและกระดูกแข็ง


โปรตีนสําหรับผู้ป่วย

ผู้ป่วยในหลายๆ โรค โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็ง จําเป็น ต้องได้รับโปรตีนให้เพียงพอในแต่ละวัน เพื่อที่โปรตีนจะเข้าไปช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอฟื้นฟูปรับสมดุลการทํางานของระบบต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ปริมาณโปรตีนทีผู้ป่วยต้องได้รับในแต่ละวันจึงจะสูงกว่าคนทั่วไป นอกจากปริมาณแล้ว แหล่งของโปรตีนก็สําคัญ เพราะฉะนัน ผู้ป่วยควรจะเลือกโปรตีนแบบไหนดี ผู้ป่วยโรคเรื้อรังควรจะได้รับโปรตีน จากพืชและสัตว์เพื่อให้ร่างกายได้รับกรดอะมิโนครบถ้วน โดนเน้นไปทีโปรตีนพืช เพราะมีคอเลสตอรอลและ ไขมันตํ่า มีไฟเบอร์และสารต้านอนุมูลอิสระสูง มีส่วนช่วยในเรืองระบบภูมิคุ้มกัน จึงตอบโจทย์กับความต้องการ ของผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้


โปรตีนสําหรับผู้สูงอายุ หลายๆ คนอาจคิดว่าโปรตีนจําเป็นกับแค่เด็ก วัยทํางาน และผู้ที่ออกกําลังกายเท่านั้น

แต่ความจริงโปรตีนยังสําคัญอย่างมากสําหรับผู้สูงอายุ เพราะโปรตีนจะช่วยในเรื่องรักษากล้ามเนือ ช่วยดูแลการทํางานต่างๆ ของ ร่างกายให้สมดุล รวมไปถึงดูแลในส่วนของระบบภูมิคุ้มกัน แต่ถึงแม้โปรตีนจะมีประโยชน์แต่สําหรับวัยสูงอายุ ก็ควรทานในปริมาณทีพอดี คืออยู่ที 1-1.6 กรัมต่อนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม เพียงเท่านี้ก็เพียงพอต่อความต้องการ ของร่างกายแล้ว ไม่ควรทานมากจนเกินไป เพราะอาจทําให้ไขมันและระดับคอเลสเตอรอลเพิ่มขึ้นได้ นําไปสู่อาการของโรคเรื้อรังอย่าง เบาหวาน หัวใจ ความดันได้ หลายคนคงอยากรู้แล้วว่า ควรเลือกโปรตีนแบบไหนดีให้ กับผู้สูงอายุ

● แหล่งโปรตีนที่ดีสําหรับผู้สูงอายุ ได้แก่

○ เนื้อปลา ○ ไข่ ○ นํ้าเต้าหู้

○ เต้าหู้ ○ ถั่วต่างๆ


โปรตีนสําหรับคนท้อง โปรตีนจําเป็นสําหรับคนท้องเป็นอย่างยิ่งเพราะโปรตีนเป็นสารอาหารที่จะเข้าไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้กับคุณ แม่และทารกในครรภ์ รวมถึงดูแลระบบในร่างกายส่วนอื่นๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็น ผิวหนัง กระดูก ฮอร์โมน พัฒนาการของลูกน้อย และที่สําคัญยังช่วยลดภาวะแทรกซ้อน ภาวะคลอดก่อนกําหนดได้อีกด้วย

● สารอาหารทีจําเป็นกับคนท้อง ก่อนทีจะไปดูว่าโปรตีนแบบไหนดีเหมาะสมกับคนท้องมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าคนท้องหรือคนที่ตังครรภ์จําเป็นต้องได้รับสารอาหารตัวไหนเป็นพิเศษบ้าง

- กรดโฟลิก: ช่วยป้องกันความผิดปกติของทารกในครรภ์ได้

- ธาตุเหล็ก: ช่วยป้องกันภาวะเลือดจางและลําเลียงสารอาหารและออกซิเจนไปสู่ทารกในครรภ์

- แคลเซียม: สามารถดูดซึมได้ดีเมื่อกินขณะที่คุณแม่ตังครรภ์ และยังช่วยเสริมสร้างกระดูกที่แข็งแรง ของทั้งคุณแม่และทารกในครรภ์

- คาร์โบไฮเดรต: ช่วยเสริมสร้างระบบประสาทและสมอง

- ไอโอดีน: ช่วยเสริมสร้างระบบประสาทของคุณแม่และทารก

- ดีเอชเอ: ช่วยพัฒนาระบบสมองให้กับทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์

- โอเมก้า3: ช่วยพัฒนาสติปัญญาและความจํา


● คนท้องควรเลือกโปรตีนแบบไหนดี โปรตีนจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับคนท้องแต่ควรระวังในเรื่องของพลังงานและคอเลสเตอรอลจากโปรตีนที่สูงเกินไป อาจส่งผลกระทบต่อนํ้าหนักคุณแม่เพิ่มขึ้นเกินเกณฑ์มาตรฐานได้ โดยทัว ไปคนท้องควรมีนํ้าหนักเพิ่มได้ ไม่เกิน10-16กิโลกรัมจึงควรเลือกโปรตีนทีมีไขมันและคอเลสเตอรอลตํ่าอย่างโปรตีนพืชเป็น หลัก . โปรตีนจําเป็นสําหรับผู้คนทุกเพศทุกวัยและปริมาณโปรตีนที่แต่ละคนควรได้รับนัน ก็ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับปัยจัย เรื่องของอายุ เพศ กิจกรรมที่ทําของแต่ละคนด้วย และเป้าหมายในการกินโปรตีนของแต่ละคน ซึ่งเมื่ออายุเริ่มมากโปรตีนในร่างกายก็จะลดลงด้วยเช่นกัน สามารถเสริมโปรตีนให้ร่างกายง่ายๆ ด้วยการทานโปรตีนแต่จะเลือกกิน อยากแนะนําว่าควรเลือกโปรตีนที่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายน้อยทีสุดดีกว่า อย่างที่ร่างกายสามารถย่อยได้เร็วแถมได้ประโยชน์

จากโปรตีนและยังได้ประโยชน์จากไฟเบอร์ที่มีส่วนช่วย ในการขับถ่ายอีกด้วยทีสําคัญโปรตีนพืชเปน โปรตีนที่บริสุทธิกว่าโปรตีนสัตว์ไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันเลว โปรตีนพืชจึงไม่เพิ่มความเสียงในการเกิดโรคเรื้อรัง ดีต่อการทานระยะยาวและเหมาะสําหรับคนท้องที่ต้องการ โปรตีนที่ปลอดภัยกับทารกให้แข็งแรงสมบรูณ์ตั้งแต่วันแรกเลย . Pealiciousเปน โปรตีนพืชอีกทางเลือกหนึ่งเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยแถมดื่มง่ายอร่อยท้องไม่อืดมีหลาย รสชาติให้เลือกโดยวิธีการผลิตของเราใส่ใจในทุกขั้นตอนและ designedforeveryone พร้อมการให้คําปรึกษาเฉพาะบุคคลกับนักโภชนาการได้โดยตรง

ที่ Line : @pealicious หรือ Click


Comments


Recent Posts
Archive
bottom of page